Kanalizacijski priključki

Za vsak nov priključek je potrebno soglasje upravljavca kanalizacijskega omrežja, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka. Projekt priključka pa se izdela na podlagi projektnih pogojev, ki jih prav tako izda upravljavca kanalizacijskega omrežja.

Odpadna voda iz kleti oziroma iz vseh prostorov, ki ležijo pod nivojem terena, mora biti iz objekta speljana ločeno od odpadne vode iz prostorov, ki ležijo nad nivojem terena. Odpadna voda iz kleti se praviloma prečrpava v kanalizacijo, ki odvaja odpadne vode nadzemnega dela objekta v javni kanal. Izjemoma se na željo investitorja namesto črpališča kletni odtok zaščiti s protipovratno loputo.

Poskrbimo za geodetski posnetek komunalnega priključka ter vpis v kataster komunalnih vodov.