Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja, ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo in gradbenimi predpisi.

Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba - nadzornik, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca (izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu). Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega nadzornika.

Odgovorni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materiala, napeljav in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri opravljanju del spoštujejo dogovorjeni roki gradnje.

Investitor mora gradbeni nadzor zagotoviti najpozneje z dnem, ko se na gradbišču začnejo gradbena dela. Investitor in nadzornik morata za nadzor skleniti pisno pogodbo. Gradbeni nadzor ni potreben pri gradnji enostavnih objektov.

Prijava gradbišča

Ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek-dni ali več, mora investitor ali nadzornik sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje 15 dni pred začetkom del (82. člen ZGO-1 in na podlagi določb

Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih). Prijavo je potrebno namestiti na gradbišču na vidno mesto in jo mora investitor v primeru sprememb ažurirati.

Obrazec prijave je objavljen na spletni strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo.